lunes, 13 de junio de 2016

ONE ON ONE IN NETHERLANDS : JUN 12 2016 Pinkpop, Landgraaf


Foto: ANP


www.nieuwsblad.be
Paul McCartney: gedroomde afsluiter voor Pinkpop
Wim Jacobs

Paul McCartney: dream ending for Pinkpop

Paul McCartney: gedroomde afsluiter voor Pinkpop
Foto: Roger Dohmen

De 47ste editie van het driedaagse festival Pinkpop werd zondagavond afgesloten door niemand minder dan Beatle Paul McCartney. Een gedroomde afsluiter van een muzikaal gevarieerd festival dat dagelijks zo'n 70.000 festivalgangers mocht ontvangen. Naast sir Macca speelde zondag ook onze eigen Balthazar op Pinkpop en wat dacht u van wereldster Lionel Richie.

Alsof de dj op je trouwfeest rond 4 uur 's nachts beslist dat het hoog tijd is om een Lionel Richie-uurtje te draaien en je tantes en nonkels prompt hun schoenen uitschoppen om nog een laatste keer met een goed glas teveel op aan het dansen te slaan. Zo voelde de doortocht van Lionel Richie op Pinkpop zondagavond. Een vreemde eend in de bijt was het, maar wat voor een.


Tegelplakkers Easy, Say You Say Me, We Are The World of My Endless Love? Geen probleem, Pinkpop kan een stevig potje slowen. Dancin On The Ceiling of All Night Long? De festivalgangers waren ook niet te verlegen hun discomoves boven te halen. "Dance Like Beyonce", schreeuwde Richie het publiek toe. Dat hij af en toe ook de hulp inriep van de festivalgangers -Will you be my Diana Ross?- om te helpen zingen was jammer genoeg geen overbodige luxe. Er zit best wel wat sleet op de stem van de superster. En vooral: waarom o waarom houdt hij die microfoon zo ver van zijn mond? Last aan de ellebogen, Richie? Het zorgde in ieder geval voor stof op de naald van de trouw-dj zijn platenspeler.

Voor een Beatle mag je al eens gek doen, dachten ze bij Pinkpop. Het optreden van twee jonge dj’s annuleren, enkele uren voor ze van start moeten gaan bijvoorbeeld. Moet kunnen, want Sir Paul McCartney komt. Kinderen van de rekening waren Nederlandse dj’s Waxfiend & Prime. “Hun show kan niet tegelijkertijd met het optreden van McCartney plaatsvinden, door conflicterende geluidsniveaus van de twee podia”, klonk het bij de organisatie. Ach, misschien vonden die dj’s het zelf niet eens zo erg. Want zou er überhaupt iemand afgezakt zijn naar hun optreden? Er was alvast een gigantische massa opgedoken aan de Main Stage. En óf het publiek uit de bol ging toen Paul McCartney (bijna 74) zwaaiend en met zijn gekende bas om de schouders het podium kwam opgelopen en quasi meteen The Beatles-klassieker A Hard Day's Night startte. Pinkpop wist meteen dat er iets unieks aan het gebeuren was.

Save Us werd erachteraan gegooid en dan nam sir Paul even het woord. "Hallo Pinkpop! We're gonna have some fun." Een 18-jarig veulen is hij al lang niet meer en die stem kraakt nu en dan, maar vreemd genoeg, en misschien gelukkig maar, hoor je zijn leeftijd eigenlijk vooral tijdens de bindteksten. Het leek wel alsof hij tussen de nummers door nu en dan even moest uithijgen, Ach, dat kunnen we hem vergeven. Het vrolijke Can't Buy Me Love tekende voor nummer drie in de set, nadien kregen we een mix van McCartney's eigen nummers, platen van Wings en natuurlijk songs uit het repertoire van The Beatles. Was er iemand die Ob-La-Di Ob-La-De en Hey Jude niet meezong? McCartney gaf als een bompa die zijn kleinkinderen verhaaltjes vertelt trouwens ook regelmatig geschiedenisles. "I wrote this song for my friend John, John Lennon. Give it Up For John", liet hij weten vooraleer een luidkeels meegezongen Give Peace A Chance te starten en vertelde Pinkpop ook hoe George Harrisson Something schreef op de ukelele. "He is a fantastic ukelele player!" Macca kent de knepen van het vak natuurlijk, weet hoe hij een publiek heel naturel kan bespelen en weet ook als de beste hoe ingetogen nummers af te wisselen met dansbare rock- 'n-roll. Het swingende Back In The U.S.S.R. werd gevolgd door het wondermooie Let It Be en dat kon dan weer rekenen op een explosieve versie, vergezeld van vuurwerk en vlammen, van James Bond-song Live And Let Die om de ambiance er opnieuw in te krijgen. De glimlach van Paul McCartney na de show was veelbetekenend. Deze man doet nog steeds wat hij graag doet: muziek maken en love en peace verkondigen.

The 47th edition of the three-day festival Pinkpop was closed Sunday evening by none other than Beatle Paul McCartney. A dream end to a varied musical festival that could receive 70,000 festival-goers every day. Besides Sir Macca Sunday played our own Balthazar at Pinkpop and what about world star Lionel Richie.

As if the DJ at your wedding around 4 o'clock in the morning decided that it is time to turn a Lionel Richie-hour and your aunts and uncles promptly kick off their shoes for one last time with a glass too much dancing to store. Thus, the passage of Lionel Richie at Pinkpop felt Sunday night. An odd man out was, but what kind. 


Tile Patches Easy, Say You Say Me, We Are The World of My Endless Love? No problem, Pinkpop can slowen a good game. Dancin 'On The Ceiling and All Night Long? Festival-goers were not too shy to pick up their disco moves. "Dance Like Beyonce," Richie shouted to the crowd. He occasionally enlisted the help of the festivalgoers -Will you be my Diana Ross - to help singing was unfortunately not a luxury. There's quite a bit of wear and tear on the voice of the superstar. And above all: why oh why he holds the microphone as far away from his mouth? Burden on the elbows, Richie? It took at least for substance on the needle of the wedding DJ his record.


For a Beatle you can ever do crazy, she thought at Pinkpop. The occurrence of canceling two young DJs, a few hours before they start to go for example. Must be able, as Sir Paul McCartney is. Children of the bill were Dutch DJs Waxfiend & Prime. "Their show can not take place simultaneously with the occurrence of McCartney by conflicting levels of the two stages," it sounded in the organization. Well, maybe found which DJs it not even so bad. Because there would be anyway someone came out to have their actions? There was already surfaced a huge crowd on the Main Stage. And either went out of the public sphere when Paul McCartney (almost 74) and swinging his bass known to the shoulders came on to the stage and almost immediately the Beatles classic A Hard Day's Night started. Pinkpop knew immediately that something unique was happening.


Save Us after it was thrown and then took Sir Paul as the word. "Hello Pinkpop! We're gonna have some fun." A 18-year-old colt, he's long gone and that voice squeaks now and then, but strangely, and perhaps fortunately, you can hear actually mostly his age during the binding texts. It seemed as if between songs occasionally had breath back here, Oh, we can forgive him. Merry Can't Buy Me Love signed for number three in the set, then we got a mix of McCartney's songs, plates of wings and of course songs from the repertoire of The Beatles. Was there anyone who not singing along  Ob-La-Di Ob-La-Da and Hey Jude ? McCartney gave as a grandpa to his grandchildren stories indeed tells regular history lesson. "I wrote this song for my friend John, John Lennon. Give it Up For John," he announced before starting a loudly sung Give Peace A Chance and Pinkpop also told how George Harrison wrote Something on the ukulele. "He was a fantastic ukulele player!" Macca knows the tricks of the trade, of course, knows how to play a very natural audience and also knows when to alternate the best how subdued songs with danceable rock 'n' roll. The swinging Back In The U.S.S.R. was followed by the beautiful Let It Be and could then count on an explosive version, accompanied by fireworks and flames, James Bond song Live And Let Die to get into the atmosphere again. The smile of Paul McCartney after the show was significant. This man is still doing what he likes to do: make music and preaching love and peace.www.telegraaf.nl
Sir Paul betovert Pinkpop
Marcel Frost Bart Wijlaars

Sir Paul enchants Pinkpop

Foto: ANP

LANDGRAAF - Oude liedjes, nieuwe, wat er tussenin: Paul McCartney beloofde Pinkpop een feestje en dat kreeg het festival.

Een kwartiertje later dan gepland gebeurde het dan toch: op de 47e editie van de driedaagse stond eindelijk een Beatle op het podium. En die begon ook nog met het al even historische A hard day's night en niet veel later Can't buy me love. Aan de motregen dacht meteen niemand meer.

Dat de Brit ook na al zijn werk met de Fab Four ijzersterke muziek is blijven schrijven, maakte hij ook snel duidelijk. Uit zijn tijd met Wings speelde hij Letting go en een gloedvolle versie van Let me roll it.

Het ene mooie moment volgde werkelijk op het andere. Zo zong hij achter zijn piano zijn eveneens aanwezige vrouw Nancy toe met My valentine. Maybe I'm amazed, voor Linda McCartney, was ook speciaal. Jammer dat hierin doorklonk dat de Brit verre van goed bij stem was in Landgraaf. Jammer ja, maar ook niet meer dan dat. Want hoe bijzonder is het om zelfs In spite of all the danger van Beatles-voorloper The Quarrymen over Megaland te horen schallen?

Love me do, een zeer breekbare solo-uitvoering van Blackbird, Lady Madonna, Eleanor Rigby: wauw! En dus niet omdat ze zo briljant gespeeld en gezongen werden, maar omdat dit originele pophistorie was, live in Landgraaf! Dan is zelfs Ob-la-di, ob-la-da nog genieten. En Let it be zou ook ieder mens eenmaal in z'n leven moeten horen uit zijn mond.


LANDGRAAF - Old songs, new, what's in between: Paul McCartney at Pinkpop promised a party, and that was the festival.

Fifteen minutes later than planned, it still happened: the 47th edition of the three-day finally got a Beatle on stage. Which started even with the equally historic A Hard Day's Night and soon Can't buy me love. The drizzle immediately thought nobody.


The Brit after all his work with the Fab Four strong music continued writing, he also readily apparent. From his time with Wings Letting go and he played an impassioned version of Let me roll it.


One beautiful moment really took on the other. So he sang behind his piano My Valentine to his wife Nancy also present . Maybe I'm amazed, for Linda McCartney, was special. A pity that sounded through herein that the Briton was far from good voice in Landgraaf. A pity, yes, but nothing more than that. Because how special is it even In spite of all the danger of The Quarrymen precursor to The Beatles hear blaring Megaland?


Love me do, a very fragile solo performance of Blackbird, Lady Madonna, Eleanor Rigby: wow! And not because they played and sung so brilliant, but because it was original pop history, live in Landgraaf! Then even Ob-la-di, ob-la-da still enjoy. And Let it be, should also hear every man once in his life from his mouth.
www.nu.nl
Paul McCartney sluit Pinkpop af met concert vol Beatles-nummers
By: NU.nl/BuzzE
13 juni 2016

Paul McCartney closes Pinkpop with concert full of Beatles songs


Foto: ANP

Met veel nummers van The Beatles, maar ook met recenter werk sloot Paul McCartney zondag Pinkpop af.
De 73-jarige oud-Beatle begon met A Hard Day's Night en beloofde het publiek aan het begin van zijn optreden "wat oude nummers, wat nieuwe nummers en wat daar tussenin." En, voegde hij daar in het Nederlands aan toe: "We maken er een feestje van."

McCartney speelde tijdens de avond veel nummers van de Beatles, waaronder Ob-La-Di, Ob-La-Da, Let It Be en Hey Jude. Hij speelde tijdens de avond met zijn band bijna veertig nummers.


With many Beatles songs, but also more recent work joined Paul McCartney on Sunday Pinkpop.
The 73-year-old former Beatle began with A Hard Day's Night and promised the audience at the beginning of his performance "some old songs, some new songs and some in between." And, he added in Dutch on: "We make it a party."

McCartney played during the evening many songs of the Beatles, including Ob-La-Di, Ob-La-Da, Let It Be and Hey Jude. He played during the evening with his band nearly forty songs.Foto: ANP

Wings
Wings-fans kregen de hits van de andere McCartney-band, en er was recenter werk. Ook voor zijn vrouw Nancy, die hem vergezelt in Landgraaf, zong McCartney een nummer.

Ook aan John Lennon werd een nummer opgedragen. Voor het refrein van Give Peace a Chance riep hij: "deze is voor mijn overleden vriend John. Laat je horen voor John." Daarvoor speelde hij het nummer Blackbird op een verhoging van het podium.

Zijn bij vlagen bijzonder broze stem werd ondersteund door de bezoekers van Pinkpop, die twee uur lang meezongen. McCartney toonde zich dankbaar voor de bijval. "60.000 achtergrondzangers. Bedankt!"


Wings fans got the hits of other McCartney's band, and there was more recent work. For his wife Nancy, who accompanies him in Landgraaf, McCartney sang a song.

A song was dedicated to John Lennon. For the chorus of Give Peace a Chance he cried. "This is for my deceased friend John Let's hear it for John." Before that he played the song Blackbird to an increase of the stage.


Are at times very fragile voice was supported by visitors to Pinkpop, two hours singing along. McCartney expressed his gratitude for the acclaim. "60,000 background singers. Thanks!"Video: Paul McCartney op PinkpopHey Jude
Zwaaiend met een Nederlandse vlag kwam McCartney na Hey Jude nog terug voor een toegift, waarna even na middernacht het feest werd afgesloten. "Helaas, we moeten naar huis. Jullie waren een geweldig publiek. Tot ziens", besloot McCartney.


Waving a Dutch flag McCartney came out after Hey Jude back for an encore, and just after midnight the party ended. "Unfortunately, we have to go home. You were a great audience. Goodbye," McCartney concluded.Video: Paul McCartney zingt Hey Jude op PinkpopDoor: NU.nl/BuzzEFoto: ANP

www.imgrum.net/user/jolandavanginkel.nl

Hij is er wel joh! | #paulmccartney #beatlebaas #pinkpop #pp2016 #paulontherun #macca #festival #livemusic #landgraaf #limburgdegekste #nofilter #goodstuff #limburg #pinkpop2016 #pp16 #dutchweather #dutch #rain #live #music #concerts #instafestival #awesome #beatles #band #wings #sirpaul #sirpaulmccartney #mccartney
www.imgrum.net/user/jolandavanginkel.nl

Sir Paul McCartney #paulmccartney #pinkpop #pp16 #laserbeams #fireworks #liveandletdie #007
www.imgrum.net/user/joephullegie

An impromptu chorus line from the front row began when Paul McCartney was about to dedicate a different song to John Lennon. #Netherlands #Landgraaf #Holland #JohnLennon #Beautiful #BucketList #IllNeverForgetThis #CollectMomentsNotThings #AllWeAreSayingIsGivePeaceAChance #PaulMcCartney #PP16 #PinkPop #Festival #Music #LiveMusic
www.imgrum.net/user/joephullegie


www.imgrum.net/user/larathrNo hay comentarios:

Publicar un comentario