viernes, 17 de junio de 2016

ONE ON ONE IN CZECH REPUBLIC : JUN 16 2016 : O2 Arena, Prague

magazin.aktualne.cz
Paul McCartney v O2 areně vzpomínal na Beatles, mluvil česky i oddával
AKTUALIZOVÁNO před 9 hodinami


Paul McCartney in O2 arena recalled the Beatles, spoke Czech and indulged
UPDATED 9 hours ago     June 17, 2016

Paul McCartney
Paul McCartney
Foto: Reuters

Víc než dvacet písní z dob svého působení v Beatles nabídl ve čtvrtek večer vyprodané pražské O2 areně britský zpěvák a skladatel Paul McCartney během svého dvouapůlhodinového vystoupení. Před koncertem absolvoval v zákulisí lekci češtiny s jazykovou lektorkou. "Jsem rád, že jsem zase tady. Dnes večer zkusím mluvit trochu česky," řekl pak na jevišti.

Praha - Přes dvě desítky písní z dob svého působení v Beatles nabídl dnes vyprodané pražské O2 areně britský zpěvák a skladatel Paul McCartney. Své více než dvouapůlhodinové vystoupení se slavný hudebník snažil moderovat v češtině a během přídavku přímo na jevišti symbolicky oddal mladý pár z publika.

Na vystoupení legendárního muzikanta podle vyjádření pořadatelů dorazilo 17 000 lidí.
Za velkého jásotu hlediště zahájil McCartney koncert skladbou A Hard Day's Night celosvětově známou ze slavného alba i stejnojmenného filmu v Česku uváděného pod názvem Perný den.
Následovala skladba Save Us z posledního sólového alba New a další připomínka Beatles z filmu Perný den Can't Buy Me Love. "Jsem rád, že jsem zase tady. Dnes večer zkusím mluvit trochu česky," řekl hudebník, který před vystoupením absolvoval v zákulisí lekci češtiny s jazykovou lektorkou.

Svoji kariéru s kapelou Wings poprvé McCartney připomněl skladbou Letting Go, počátky sólové kariéry pak písní Temporary Secretary, kterou označil za "elektric ska".
"Tahle píseň je pro moji ženu Nancy," oznámil česky před skladbou My Valentine z alba jazzových standardů Kisses on the Bottom. Své zemřelé manželce Lindě pak věnoval Maybe I'm Amazed. Dedikacemi McCartney na svém turné nešetří. Love Me Do věnoval bývalému manažerovi Beatles George Martinovi, Here Today bylo vzpomínkou na Johna Lennona a Something hrané na ukulele oslavilo dalšího mrtvého člena Beatles George Harrisona.

McCartney, který za dva dny oslaví 74. narozeniny, nadšenému publiku za pomoci projekcí a světelných efektů nabídl také výsledek nedávné spolupráce s Rihannou a raperem Kanyem Westem v podobě písně FourFiveSeconds. Své hudební začátky připomněl skladbou In Spite Of All The Danger z dob středoškolské kapely Quarrymen. V závěru koncertu se přítomní dočkali pyrotechnické show v Live and Let Die a tisíce hrdel podpořily McCartneho v oblíbené písni Hey Jude.

Dlouhý přídavek slavný hudebník zahájil světovým hitem Yesterday a po Hi, Hi, Hi a Birthday ho zakončil třemi skladbami z posledního studiového alba Beatles Abbey Road. McCartneyho doprovodila skupina v čele s klávesistou Paulem Wickensem, s nímž spolupracuje od konce 80. let. Bubeník Abe Laboriel Jr. a kytaristé Rusty Anderson a Brian Ray se přidali v roce 2001.

Paul McCartney vystoupl v Praze podruhé. První koncert se konal 6. června 2004 v netradičním prostředí koncertního parku mezi budovami bývalé vysočanské "Kolbenky". Dvou a půl hodinové vystoupení sledovalo podle odhadů asi 50 000 platících diváků.


More than twenty songs from the days of his time in the Beatles offered the Thursday night sold-out O2 Arena British singer and songwriter Paul McCartney during his two and a half hour show. Before the concert backstage graduated lesson of Czech language instructor. "I'm glad I'm back. Tonight I will try to speak a bit of Czech," he said on stage.
Prague - Over two dozen songs from the days of his time in the Beatles offered today British singer and songwriter Paul McCartney to sold out O2 Arena . His more than two and a half hour performance with the famous musician tried to moderate in English and during the encore on stage to symbolically marry the young couple from the audience.
On the performance of legendary musician in the words of the organizers, 17,000 people arrived.
To great cheers of the audience began McCartney concert with the song A Hard Day's Night globally known of the famous album of the film also present in the Czech Republic under the name Hard Day's Night.
Followed by the song Save Us from the last solo album New and further reminder of the Beatles Hard Day's Night film sung Can't Buy Me Love. "I'm glad I'm back. Tonight I will try to speak a bit of Czech," said the musician, who graduated before the show backstage lesson of Czech language instructor.
McCartney recalled his career with the band Wings first song Letting Go, the beginnings of his solo career, then songs Temporary Secretary, he described as "electrical ska".
"This song is for my wife Nancy," said Czech before the song My Valentine album of jazz standards Kisses on the Bottom. His deceased wife Linda then donated Maybe I'm Amazed. Dedications McCartney on tour spared. Love Me Do devoted to former Beatles manager George Martin, Here Today was the memory of John Lennon and played in the ukulele Something to celebrate another dead Beatle George Harrison.
McCartney, who in two days will celebrate 74th birthday with the help of an enthusiastic audience projections and lighting effects offered also the result of recent collaborations with Rihanna and rapper Kanye West in the form of the song FourFiveSeconds. His musical beginnings reminded of In Spite Of All The Danger of times high school band The Quarrymen. At the end of the concert will present waited pyrotechnic show in Live and Let Die a thousand throats supported McCartney in a popular song Hey Jude.
Long encore famous musician launched a global hit after Yesterday Hi, Hi, Hi Birthday and it ended with three songs from the last studio album of The Beatles' Abbey Road. McCartney was accompanied by a group led by keyboardist Paul Wickens, with whom he has been working since the late 80s. Drummer Abe Laboriel Jr. and guitarists Rusty Anderson and Brian Ray joined in 2001.
Paul McCartney bulging in Prague for second time. The first concert was held on June 6, 2004 in an unconventional environment of a concert park between the buildings of the former Vysočanská "Kolbenka". Two and a half hour performance was watched by an estimated 50,000 paying spectators.


magazin.aktualne.cz
Fotky: Paul McCartney v Praze vzpomínal na Beatles, mluvil česky a oddal mladý pár
autoři: ČTK, Kultura
DNES 7:14

Přes dvě desítky písní z dob svého působení v Beatles nabídl vyprodané pražské O2 areně britský zpěvák a skladatel Paul McCartney. Podívejte se na fotky z večera.


Photos: Paul McCartney in Prague recalled the Beatles, spoke Czech and devoted young couple
Authors: ČTK, Culture
TODAY 7:14   June 17, 2016
British singer and songwriter Paul McCartney offered over two dozen songs from the days of his time in the Beatles. Check out the photos from the evening.

Své více než dvouapůlhodinové vystoupení se slavný hudebník snažil moderovat v češtině a během přídavku přímo na jevišti symbolicky oddal mladý pár z publika. Na vystoupení legendárního muzikanta podle vyjádření pořadatelů dorazilo 17 000 lidí.
Své více než dvouapůlhodinové vystoupení se slavný hudebník snažil moderovat v češtině a během přídavku přímo na jevišti symbolicky oddal mladý pár z publika. Na vystoupení legendárního muzikanta podle vyjádření pořadatelů dorazilo 17 000 lidí. | Foto: Lukáš Bíba
Its more than two and a half hour performance with the famous musician he tried to moderate in English and during the encore on stage to symbolically marry the young couple from the audience. On the performance of legendary musician in the words of the organizers, 17,000 people arrived. | Photo: Lukas Biba


Za velkého jásotu hlediště zahájil McCartney koncert skladbou A Hard Day's Night celosvětově známou ze slavného alba i stejnojmenného filmu v Česku uváděného pod názvem Perný den.
Foto: Lukáš Bíba
To great cheers of the audience began McCartney concert with song A Hard Day's Night globally known of the famous album of the film also present in the Czech Republic under the name Hard Day's Night.
Photo: Lukas Biba


Následovala skladba Save Us z posledního sólového alba New a další připomínka Beatles z filmu Perný den Can't Buy Me Love. "Jsem rád, že jsem zase tady. Dnes večer zkusím mluvit trochu česky," řekl hudebník, který před vystoupením absolvoval v zákulisí lekci češtiny s jazykovou lektorkou.
Foto: Lukáš Bíba
Followed by the song Save Us from the last solo album New and further reminder of the Beatles Hard Day's Night film Can't Buy Me Love. "I'm glad I'm back. Tonight I will try to speak a bit of Czech," said the musician, who graduated before the show backstage lesson of Czech language instructor.
Photo: Lukas Biba


Svoji kariéru s kapelou Wings poprvé McCartney připomněl skladbou Letting Go, počátky sólové kariéry pak písní Temporary Secretary, kterou označil za "elektric ska".
Foto: Lukáš Bíba
Letting Go was the first song McCartney recalled his career with the band Wings, the beginnings of his solo career, then song Temporary Secretary, he described as "electrical ska".
Photo: Lukas Biba


"Tahle píseň je pro moji ženu Nancy," oznámil česky před skladbou My Valentine z alba jazzových standardů Kisses on the Bottom. Své zemřelé manželce Lindě pak věnoval Maybe I'm Amazed. Dedikacemi McCartney na svém turné nešetří. Love Me Do věnoval bývalému manažerovi Beatles George Martinovi, Here Today bylo vzpomínkou na Johna Lennona a Something hrané na ukulele oslavilo dalšího mrtvého člena Beatles George Harrisona.
Foto: Lukáš Bíba
"This song is for my wife Nancy," said Czech before the song My Valentine album of jazz standards Kisses on the Bottom. His deceased wife Linda then donated Maybe I'm Amazed. Dedications McCartney on tour spared. Love Me Do devoted to former Beatles manager George Martin, Here Today was to the memory of John Lennon and played Something in the ukulele to celebrate another dead Beatle George Harrison.
Photo: Lukas Biba


McCartney, který za dva dny oslaví 74. narozeniny, nadšenému publiku za pomoci projekcí a světelných efektů nabídl také výsledek nedávné spolupráce s Rihannou a raperem Kanyem Westem v podobě písně FourFiveSeconds.
Foto: Lukáš Bíba
McCartney, who in two days will celebrate 74th birthday with the help of an enthusiastic audience projections and lighting effects offered also the result of recent collaborations with Rihanna and rapper Kanye West in the form of the song FourFiveSeconds.
Photo: Lukas Biba


Své hudební začátky připomněl skladbou In Spite Of All The Danger z dob středoškolské kapely Quarrymen. V závěru koncertu se přítomní dočkali pyrotechnické show v Live and Let Die a tisíce hrdel podpořily McCartneho v oblíbené písni Hey Jude.
Foto: Lukáš Bíba
Reminded his musical beginnings with In Spite Of All The Danger of times high school band The Quarrymen. At the end of the concert will present waited pyrotechnic show in Live and Let Die a thousand throats supported McCartney in the popular song Hey Jude.
Photo: Lukas Biba


Dlouhý přídavek slavný hudebník zahájil světovým hitem Yesterday a po Hi, Hi, Hi a Birthday ho zakončil třemi skladbami z posledního studiového alba Beatles Abbey Road. McCartneyho doprovodila skupina v čele s klávesistou Paulem Wickensem, s nímž spolupracuje od konce 80. let. Bubeník Abe Laboriel Jr. a kytaristé Rusty Anderson a Brian Ray se přidali v roce 2001.
Foto: Lukáš Bíba
After the famous musician launched a long encore: global hit Yesterday Hi, Hi, Hi Birthday and it ended with three songs from the last studio album of The Beatles' Abbey Road. McCartney was accompanied by a group led by keyboardist Paul Wickens, with whom he has been working since the late 80s. Drummer Abe Laboriel Jr. and guitarists Rusty Anderson and Brian Ray joined in 2001.
Photo: Lukas Biba


Paul McCartney vystoupl v Praze podruhé. První koncert se konal 6. června 2004 v netradičním prostředí koncertního parku mezi budovami bývalé vysočanské "Kolbenky". Dvou a půl hodinové vystoupení sledovalo podle odhadů asi 50 000 platících diváků.
Foto: Lukáš Bíba
Paul McCartney raised Prague for second time. The first concert was held on June 6, 2004 in an unconventional environment of a concert park between the buildings of the former Vysočanská "Kolbenka". Two and a half hour performance was watched by an estimated 50,000 paying spectators.


Paul McCartney v Praze
Foto: Lukáš Bíba
Paul McCartney in Prague
Photo: Lukas Biba


Paul McCartney v Praze
Foto: Lukáš Bíba


Paul McCartney v Praze
Foto: Lukáš Bíba


Paul McCartney v Praze
Foto: Lukáš Bíba

kultura.zpravy.idnes.cz
RECENZE: Perný den i píseň s Rihannou. McCartney byl zase skvělý
Autor: Václav Hnátek
17. června 2016

Dávná konspirační teorie tvrdí, že Paul McCartney zemřel v roce 1966 a Beatles jej nahradili dvojníkem. Kupodivu už se nemluví o tom, že hudebníka někdy později musel nahradit další dvojník – o dvacet let mladší. Jak jinak by takřka čtyřiasedmdesátník vydržel na pódiu dvouapůlhodinový zápřah?

REVIEWS: Hard Day's Night and the song with Rihanna. McCartney was again brilliant
June 17, 2016

An ancient conspiracy theory holds that Paul McCartney died in 1966 and the Beatles replaced him double. Astonishingly, he will not talk about that sometime later the musician had to replace another double - twenty years younger. How else would almost seventyfour stayed on stage two and a half hour work?McCartney v Praze mluvil česky a uctil Orlando | (0:53) | video: iDNES.cz
In Prague McCartney spoke in Czech and paid tribute to Orlando | (0:53) | Video: iDNES.cz


Fotogalerie


Paul McCartney na koncertu z turné One on One (16. června 2016, O2 arena, Praha)
Autor: David Neff, MAFRA


Paul McCartney s kytaristou Rustym Andersonem (16. června 2016, O2 arena, Praha)
Autor: David Neff, MAFRA


Paul McCartney s kytaristou Brianem Rayem (16. června 2016, O2 arena, Praha)
Autor: David Neff, MAFRA


Paul McCartney na koncertu z turné One on One (16. června 2016, O2 arena, Praha)
Autor: David Neff, MAFRA


Paul McCartney na koncertu z turné One on One (16. června 2016, O2 arena, Praha)
Autor: David Neff, MAFRA


Paul McCartney na koncertu z turné One on One (16. června 2016, O2 arena, Praha)
Autor: David Neff, MAFRA


Paul McCartney na koncertu z turné One on One (16. června 2016, O2 arena, Praha)
Autor: David Neff, MAFRA


Paul McCartney v Praze 2016
Autor: David Neff, MAFRA


Paul McCartney v Praze 2016
Autor: David Neff, MAFRA


Paul McCartney na pražském koncertu 2016
Autor: David Neff, MAFRA

One on One Tour
Paul McCartney
Místo konání: O2 arena, Praha
16. června 2016
Hodnocení: 90 %

One on One Tour
Paul McCartney
Venue: O2 Arena, Prague
June 16, 2016
Rating: 90%


www.lidovenoviny.cz
Perný den sira Paula.
Lidove noviny17 jun. 2016

Na to, že zítra oslaví už 74. narozeniny, Paul McCartney při včerejším koncertě v pražské O areně rozhodně nevypadal. Pro české publikum si připravil rozsáhlou směs z hitů The Beatles i ze sólové kariéry včetně ukázek z posledních alb. Vyprodaná hala plná pamětníků i jejich potenciálních vnoučat aplaudovala už od prvních tónů úvodního songu A Hard Day’s Night. Aktuální recenzi včerejšího koncertu najdete na www.lidovky.cz

Busy day Sir Paul.
Lidove noviny17 jun. 2016
That tomorrow he will celebrate the 74th birthday of Paul McCartney at yesterday's concert in Prague O arena he did not look. For the Czech audience had prepared a comprehensive mix of hits from The Beatles and his solo career, including excerpts from recent albums. The sold-out hall full of potential witnesses and their grandchildren applauded from the very first tones of the opening song A Hard Day's Night. The current review of last night's concert can be found at www.lidovky.cz

www.ceskenoviny.cz
Paul McCartney vzpomínal na Beatles, mluvil česky i oddával
Autor: ČTK
Aktualizace: 17.06.2016

Paul McCartney memory of the Beatles, spoke Czech and indulged
Author: ČTK
Updated: June 17, 2016

foto
Koncert bývalého člena skupiny Beatles Paula McCartneyho v rámci turné One On One 16. června v Praze. ČTK/Doležal Michal
Concert of former Beatle Paul McCartney in the tour, One On One June 16 in Prague. ČTK / Michal Dolezal

Praha - Přes dvě desítky písní z dob svého působení v Beatles nabídl ve čtvrtek vyprodané pražské O2 areně britský zpěvák a skladatel Paul McCartney. Své více než dvouapůlhodinové vystoupení se slavný hudebník snažil moderovat v češtině a během přídavku přímo na jevišti symbolicky oddal mladý pár z publika. Na vystoupení legendárního muzikanta podle vyjádření pořadatelů dorazilo 17.000 lidí.


Fotogalerie: Pražský koncert Paula McCartneyho


Koncert bývalého člena skupiny Beatles Paula McCartneyho v rámci turné One On One 16. června v Praze. (Autor: Doležal Michal | Zdroj: ČTK)


Koncert bývalého člena skupiny Beatles Paula McCartneyho v rámci turné One On One 16. června v Praze. (Autor: Doležal Michal | Zdroj: ČTK)


Koncert bývalého člena skupiny Beatles Paula McCartneyho (vpravo) v rámci turné One On One 16. června v Praze. (Autor: Doležal Michal | Zdroj: ČTK)


Koncert bývalého člena skupiny Beatles Paula McCartneyho (vpravo) v rámci turné One On One 16. června v Praze. (Autor: Doležal Michal | Zdroj: ČTK)


Koncert bývalého člena skupiny Beatles Paula McCartneyho v rámci turné One On One 16. června v Praze. (Autor: Doležal Michal | Zdroj: ČTK)


Prezidentova manželka Ivana Zemanová přichází na koncert Paula McCartneye, který vystoupil 16. června v Praze v rámci turné One On One. (Autor: Doležal Michal | Zdroj: ČTK)
President's wife Ivana Zemanová coming to the concert of Paul McCartney, who appeared June 16 in Prague during the tour, One On One. (Author: Michal Dolezal | Source: ČTK)
No hay comentarios:

Publicar un comentario